♡ LuvPolaR ♡
✌Sᴛᴀʏ Hɪɢʜ!   Norway
 
 
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════════
   •● Jᴜsᴛ ɢɪᴠᴇ ᴍᴇ ᴀ ʀᴇᴀsᴏɴ, Tᴏ ᴋᴇᴇᴘ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ ʙᴇᴀᴛɪɴɢ... ●•
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════════
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

I'ᴍ ᴛʜᴇ Hᴇʀᴏ ᴏғ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ sᴛᴏʀɪᴇs...
I'ᴍ ᴀ sᴜᴘᴇʀʜᴇʀᴏ, ᴀɴ ᴀssᴀssɪɴ, ᴀ sᴏʟᴅɪᴇʀ...
I'ᴠᴇ sʟᴀɪɴ ᴅʀᴀɢᴏɴs ᴀɴᴅ ᴛʀᴀᴠᴇʟᴇᴅ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴘᴏʀᴛᴀʟs...
I ᴀᴍ ᴀ sᴘᴀʀᴛᴀɴ, ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴀɴᴅᴇʀ, A Kɪɴɢ...
I'ᴠᴇ sᴀᴠᴇᴅ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ᴡᴏʀʟᴅs ᴀɴᴅ ᴄᴏᴜɴᴛʟᴇss ᴍᴏʀᴇ ʟɪᴠᴇs...
Wʜᴀᴛ ᴀᴍ I?...
I'ᴍ ᴀ Gᴀᴍᴇʀ...
Wʜᴀᴛ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ?

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Lᴏᴠᴇ Pʟᴀʏɪɴɢ Hᴏᴄᴋᴇʏ
Lᴏᴠᴇ Wᴀᴛᴄʜɪɴɢ Sᴏᴄᴄᴇʀ
Lᴏᴠᴇ Nᴀᴛᴜʀᴇ
Lᴏᴠᴇ Wᴏʟᴠᴇs
Lᴏᴠᴇ Aɴɪᴍᴇ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

______´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_

Tʜᴀɴᴋs ғᴏʀ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ!!!
Currently In-Game
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Artwork Showcase
Welcome To My Profile!!!
300 233 74
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ Tᴏ Mʏ Pʀᴏғɪʟᴇ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀N⠀T⠀R⠀ↀ⠀D⠀U⠀C⠀T⠀I⠀O⠀N
└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╭––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  Nᴀᴍᴇ: Sᴀᴍᴀɴᴛʜᴀ / Sᴀᴍ      
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ––––––––––––––––––––╯ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Aɢᴇ: 16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇs: Eɴɢʟɪsʜ/Nᴏʀsᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Relationship: Tᴀᴋᴇɴ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Cᴏᴜɴᴛʀʏ: Aᴍᴇʀɪᴄᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀––––––––––––––––––––––╯

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Lɪᴋᴇs: Gᴀᴍɪɴɢ/Tʀᴀᴠᴇʟɪɴɢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Pʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Dɪsʟɪᴋᴇs: Sɴᴏᴡ/Sᴄʜᴏᴏʟ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> Mʏ YouTube
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯

┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Pʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ɪғ ʏᴏᴜ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Rᴀᴄɪsᴛ, Sᴇxɪsᴛ, Tᴏxɪᴄ, Sᴀʟᴛʏ, Sᴘᴀᴍ Gᴀᴍᴇ ɪɴᴠɪᴛᴇs ᴏʀ Sᴘᴀᴍ PM.

└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘
                       
    ╭——————————————|——————————————╮
     PC Sᴛᴜғғ:
     • Mᴏɴɪᴛᴏʀ [www.asus.com] Asᴜs VG248QE Gᴀᴍɪɴɢ Mᴏɴɪᴛᴏʀ
     • Dᴇsᴋᴛᴏᴘ [www.asus.com] Asᴜs ROG G20 ɪ7
     • Kᴇʏʙᴏᴀʀᴅ [www.razerzone.com] Rᴀᴢᴇʀ Bʟᴀᴄᴋᴡɪᴅᴏᴡ-Cʜʀᴏᴍᴀ
     • Mᴏᴜsᴇ [www.logitechg.com] Lᴏɢɪᴛᴇᴄʜ G502 Pʀᴏᴛᴇᴜs Sᴘᴇᴄᴛʀᴜᴍ
     • Hᴇᴀᴅsᴇᴛ [www.hyperxgaming.com] HʏᴘᴇʀX Cʟᴏᴜᴅ Cᴏʀᴇ II
    ╰——————————————|——————————————╯
                      
  ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █  Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ Mᴜsɪᴄ Lᴏᴠᴇʀs!   █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄

    ╭——————————————————————————————╮
     ██████ Nᴏᴡ Pʟᴀʏɪɴɢ: Sɪʟᴇɴᴄᴇ (Sʟᴜɢɢᴏ x Lᴏᴏᴛᴇ Rᴇᴍɪx)
     ██   ►  ██
     ██████ 0:45 ▬▬▬▬◯▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    ╰——————————————————————————————╯
       ╭———————————————————╮
        Playlist:
        1. Lᴏᴏᴋ Aᴛ Mᴇ Nᴏᴡ
        2. Tᴇᴇᴍᴜ - Rᴜɴᴀᴡᴀʏs
        3. Tʜᴇ Oᴄᴇᴀɴ
        4. Sᴛʀᴇssᴇᴅ Oᴜᴛ
        5. Tʜᴇ Rᴏᴀᴅ I'ᴍ Oɴ
       ╰———————————————————╯
       ╭———————————————————╮
        Fᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ Gᴇɴʀᴇs:
        1. Pᴏᴘ
        2. Rᴏᴄᴋ
        3. Tʀᴀᴘ
       ╰———————————————————╯
          ♩  ♫  ♪
┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐            
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴀɴᴋ Yᴏᴜ Fᴏʀ Vɪsɪᴛɪɴɢ!
└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘
Items Up For Trade
1,273
Items Owned
30
Trades Made
3,613
Market Transactions
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall:
:CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall:
:CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall:
:CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall:
:CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall:
:CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall:
:CloudBall::CloudBall::CloudBall::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall::CloudBall:
Screenshot Showcase
Badass Outfit :P
85 24 9
Achievement Showcase
175,920
Achievements
44
Perfect Games
71%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Group
Luv's Minions ;) - Public Group
Rᴏsᴇs Fᴀʟʟ Bᴜᴛ Tʜᴏʀɴs Rᴇᴍᴀɪɴ...
82
Members
16
In-Game
41
Online
0
In Chat
Favorite Guide
Created by - ¡RENX神
5,221 ratings

Recent Activity

809 hrs on record
last played on 22 Mar
222 hrs on record
last played on 21 Mar
🌸Grace🌸 19 Mar @ 5:19am 
:curioskitty::kiss::asterisk::asterisk::wnheart::asterisk::asterisk::kiss::curioskitty:
:rarebutterfly::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::rarebutterfly:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::simplepinkheart::Heartyou::simplepinkheart::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::simplepinkheart::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk:
:asterisk::asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk::asterisk:
:rarebutterfly::2016villain::asterisk::asterisk::Heartyou::asterisk::asterisk::2016villain::rarebutterfly:
:curioskitty::kiss::transcendentalmeowie::asterisk::wnheart::asterisk::transcendentalmeowie::kiss::curioskitty:
🌸Grace🌸 19 Mar @ 5:19am 
:curioskitty::kiss::asterisk::asterisk::wnheart::asterisk::asterisk::kiss::curioskitty:
:rarebutterfly::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::rarebutterfly:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::simplepinkheart::Heartyou::simplepinkheart::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::simplepinkheart::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk:
:asterisk::asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk::asterisk:
:rarebutterfly::2016villain::asterisk::asterisk::Heartyou::asterisk::asterisk::2016villain::rarebutterfly:
:curioskitty::kiss::transcendentalmeowie::asterisk::wnheart::asterisk::transcendentalmeowie::kiss::curioskitty:
🌸Grace🌸 19 Mar @ 5:19am 
:curioskitty::kiss::asterisk::asterisk::wnheart::asterisk::asterisk::kiss::curioskitty:
:rarebutterfly::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::rarebutterfly:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::simplepinkheart::Heartyou::simplepinkheart::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::simplepinkheart::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk:
:asterisk::asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk::asterisk:
:rarebutterfly::2016villain::asterisk::asterisk::Heartyou::asterisk::asterisk::2016villain::rarebutterfly:
:curioskitty::kiss::transcendentalmeowie::asterisk::wnheart::asterisk::transcendentalmeowie::kiss::curioskitty:
🌸Grace🌸 19 Mar @ 5:19am 
:curioskitty::kiss::asterisk::asterisk::wnheart::asterisk::asterisk::kiss::curioskitty:
:rarebutterfly::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::rarebutterfly:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::simplepinkheart::Heartyou::simplepinkheart::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::simplepinkheart::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk:
:asterisk::asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk::asterisk:
:rarebutterfly::2016villain::asterisk::asterisk::Heartyou::asterisk::asterisk::2016villain::rarebutterfly:
:curioskitty::kiss::transcendentalmeowie::asterisk::wnheart::asterisk::transcendentalmeowie::kiss::curioskitty:
🌸Grace🌸 19 Mar @ 5:19am 
:curioskitty::kiss::asterisk::asterisk::wnheart::asterisk::asterisk::kiss::curioskitty:
:rarebutterfly::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::rarebutterfly:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::simplepinkheart::Heartyou::simplepinkheart::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::simplepinkheart::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk:
:asterisk::asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk::asterisk:
:rarebutterfly::2016villain::asterisk::asterisk::Heartyou::asterisk::asterisk::2016villain::rarebutterfly:
:curioskitty::kiss::transcendentalmeowie::asterisk::wnheart::asterisk::transcendentalmeowie::kiss::curioskitty:
🌸Grace🌸 19 Mar @ 5:19am 
:curioskitty::kiss::asterisk::asterisk::wnheart::asterisk::asterisk::kiss::curioskitty:
:rarebutterfly::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::Heartyou::Heartyou::asterisk::rarebutterfly:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::simplepinkheart::Heartyou::simplepinkheart::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::simplepinkheart::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk:
:asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::pinkFlowerNKOA::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk:
:asterisk::asterisk::asterisk::Heartyou::purplepattern::Heartyou::asterisk::asterisk::asterisk:
:rarebutterfly::2016villain::asterisk::asterisk::Heartyou::asterisk::asterisk::2016villain::rarebutterfly:
:curioskitty::kiss::transcendentalmeowie::asterisk::wnheart::asterisk::transcendentalmeowie::kiss::curioskitty: